ISSN 1817-406X  
HomeAll IssuesFull Text SearchAuthor IndexKeyword Index
 

Publishers Long-Fang Chen
(Institute of Plant and Microbial Biology, Academia Sinica)
Ming-Che Shih
(Agricultural Biotechnology Research Center, Academia Sinica)
 
Editors-in-Chief Mei-Chu Chung
(Institute of Plant and Microbial Biology, Academia Sinica)
Yue-Ie Caroling Hsing
(Institute of Plant and Microbial Biology, Academia Sinica)

Yaw-Huei Lin
(Institute of Plant and Microbial Biology, Academia Sinica)
Ching-I Peng
(Biodiversity Research Center, Academia Sinica)
 
International Advisory Board
Chua, Nam-Hai; New York Raven, Peter H.; St. Louis
Delseny, Michel; Perpignan Sheen, Jen; Boston  
 
Editorial Board
Barber, James; London Huang, Li-Chun; Taipei Lin, Tsai-Yun; Hsinchu
Boufford, David E.; Cambridge Huang, Pien-Chien; Baltimore Lin, Tsan-Piao; Taipei
But, Paul Pui Hay; Hong Kong Jauh, Guang-Yuh; Taipei Pan, Rong-Long; Hsinchu
Charng, Yee-Yung; Taipei Jiang, Liwen; Hong Kong Shaw, Jei-Fu; Taipei
Chaw, Shu-Miaw; Taipei Jong, Shung-Chang; Manassas Shyur, Lie-Fen; Taipei
Chen, Chao-Ying; Taipei Ju, Yu-Ming; Taipei Su, Jong-Ching; Taipei
Chen, Ching-San; Taipei Kao, Ching-Huei; Taipei Sung, Hsien-Yi; Taipei
Chen, Jychian; Taipei Kao, Teh-Hui; University Park Sung, Z. Renee; Berkeley
Chen, Long-Fang O.; Taipei Ko, Wen-Hsiung; Hawaii Tai, John-Jen; Taipei
Chiang, Tzen-Yuh; Tainan Ku, Maurice S.B.; Chiayi Thompson, John E.; Waterloo
Chung, Mei-Chu; Taipei Lam, Hon Ming; Hong Kong Tsou, Chih-Hua; Taipei
Chye, Mee-Len; Hong Kong Lammers, Thomas G.; Oshkosh Wu, Hong-Pang; Taipei
Feng, Teng-Yung; Taipei Lee, Kuo-Hsiung; Chapel Hill Wu, Jiunn-Tzong; Taipei
Fu, Hongyong; Taipei Li, Hsou-Min; Taipei Wu, Shu-Hsing; Taipei
Guan, Biing T.; Taipei Lin, Chan-Pin; Taipei Yang, Qin-er; Beijing
Ho, Tuan-Hua David; St. Louis Lin, Chu-Yung; Taipei Yeh, Shyi-Dong; Taichung
Hu, Jer-Ming; Taipei Lin, Na-Sheng; Taipei
 
Editorial Assistant Chun-Mei Lin  


System and Facility Maintenance Computing Centre, Academia Sinica
Institute of Plant and Microbial Biology, Academia Sinica
XML Technical Support Computing Centre, Academia Sinica   Chin-Tang Chang
Web Data Service Chun-Mei Lin
Web Page Service Vincent Wang     Hsni-Chieh Lee

Institute of Plant and Microbial Biology, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, Republic of China
Tel: +886-2-27899590 ext 1085  Fax: +886-2-27827954